Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Popis a historie obce

Popis obce

Obec Příseka skládá se ze dvou vesnic: Příseky a osady Komárovic, jež tvoří jednu obec politickou. Osady tyto, ač tvoří jednu obec školní i politickou, jsou farností rozděleny. Příseka je přifařena k Brtnici, Komárovice ke Střížovu. Příseka s obcí Uhřínovicemi mají v Přísece společný kostel filiální se hřbitovem, na němž tyto obce své mrtvé pochovávají. Do roku 1909 tvořily i Uhřínovice s Přísekou jednu obec politickou. Od toho roku je vyškolena osada Uhřínovice a po zřízení jednotřídní obecné školy a tvoří sama obec politickou.

Příseka jest rozložena po obou stranách silnice jihlavsko-třebíčské, vzdálena jsouc směrem jihovýchodním od Jihlavy 7.5 km, do Brtnice jest 5 km. Přísekou protéká potok směrem severovýchodním a tvoří 3 rybníky "Pilák", "Vesničák" a "Mlejňák". U prvního je pila na vodní pohon, u posledního mlýn. Rybníky tyto patří k velkostatku brtnickému. Majitelem mlýna a pily je pan Emanuel Hekrdla. Rybník "Vesničák" je obecním.

Nyní jest v Přísece 53 domovních čísel. Dle úředního sčítání v roce 1921 bylo v Přísece 52 domovních čísel, 69 bytových stran a 366 přítomných osob. V osadě Komárovicích bylo 23 obývaných domů, 27 bytových stran, 151 přítomných osob.


Historie obce

Jméno dostala Příseka od porážení lesů, čemuž staří "přesek" (průseka) říkali. Příseka připomíná se prvně léta 1234, kdy náležela klášteru tišnovskému, později byla statkem samostatným. L.1480 patřila Dorotě Přísecké a pak l.1565 Hynek Beránek z Petrovic byl držitelem jejím. Později dostala se rytířskému rodu Křineckých z Ronova.

Jiří Vlk Křinecký z Ronova byl též mezi šlechtou proti císaři Ferdinandu II. povstalou a proto po bitvě bělohorské, byv vypovězen ze země, statků pozbyl. Rombaldo hrabě z Collalto koupil císařskou komorou zkonfiskovaný statek za 10.000 moravských tolarů a připojil jej k Brtnici, s níž a mnohými jinými ještě statky tvořil od roku 1630 svěřenský velkostatek, založený Rombaldem XIII. hrabětem z Collalto a San Salvatore.

Příseka má filiální hřbitovní kostel sv. Barbory, který až do XVI. století býval farním. Věž kostelní, roku 1852 postavená do míry nynější, má dva zvony ulité v létech 1510 a 1602, větší ulitý nákladem držitele Příseky Jiřího Křineckého z Ronova.

Kromě kostela je zde též dvůr se zámkem věží opatřeným, na jejíž jz. straně spatřiti lze znak rodu Collaltova. Nad prostředním vchodem ze dvora do budovy zámečku vytesán jest v kamenném sloupě též znak pánů Křineckých z Ronova.

Příseka leží 585 m nad mořem, nejvyšší jest Rezkův vršek 629 m nad mořem.


Popis osady Komárovic

Komárovice, ležící směrem jv. od Příseky ve vzdálenosti 1,5 km, rozkládají se po obou stranách okresní silnice vedoucí z Brtnice do Luk nad Jihlavou. Západně od Komárovic na pozemcích příseckých vypíná se Katova hora, 634 m nad mořem.

Komárovice náležely roku 1430 Zdeňkovi z Valdštýna. Toho času přela se o majetek onen se Zdeňkem jakási Esther Richterová z Jihlavy. Zdeněk při vyhrál a Komárovice připojil zboží brtnickému. Dříve se tu v nynějším lese "oboře" dolovalo na stříbro.