Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Rok 1928

Dne 5. března 1928 - Obrovský požár v Přísece

Zprávy z dobového tisku:

Obrovský požár v Přísece 5.března 1928.... Požár v Přísece-půl vesnice lehlo popelem

Příseka 1928 - 6 statků, 3 chalupy a 10 stodol strávil požár

V pondělí 5. března 1928 po 19. hodině vznikl ve stodole rolníka Měrtla číslo 28, měkkou krytinou kryté, požár, který v okamžiku zachvátil sousední stavení, krytá vesměs šindelem a doškem a šířil se pak rychle dále, takže vbrzku dosáhnul katastrofálních rozměrů. Celá strana domů po této straně silnice padla tomuto zhoubnému živlu za oběť.

Od Měrtlů, jemuž shořelo vše kromě výměnky, kryté cementovou taškou, přenesl se oheň na dům číslo 29 rolníka Stanislava Bruzla, jemuž též vše shořelo, dále na jednopatrový hostinec Pavla Pokorného číslo 26 a jeho stodolu,na rolnickou usedlost číslo 27 Jana Škrdly, jež shořela celá, načež vzápětí hořel statek Josefa Pojera číslo 30, statek Jana Komárka číslo 31, kromě obytného stavení, stodoly rolníka Josefa Pojera číslo 32, Marie Líbalové číslo 33 a konečně shořela úplně usedlost domkaře Tomáše Líbala číslo 34. Mezi tím rozšířil se požár na dolní straně na stavení domkaře Šarouna a odtud na obytné stavení, chlévy a kůlnu rolníka Tomáše Bruzla číslo 25. Od této usedlosti počal již chytati i na protější straně hostinec Procházků, který však včasným zakročením zůstal uchráněn. Nebylo pravdou, co noviny uváděly, že většina pohořelých zvýšila před požárem své pojistky, naopak většina nebyla ani řádně pojištěna, takže utrpěli mnozí citelné škody. Rovněž bratří Procházkové, kteří po požáru byli vzati do vyšetřovací vazby, byli 27. března, po uznání neviny, propuštěni na svobodu a trestní řízení proti nim zastaveno.

Většina pohořelých budovala pak nová stavení dle dřívějších rozměrů, až na menší změny, pouze rolník Jan Škrdla číslo 27 postavil nový dům po délce silnice a nikoliv štítem k silnici, jak byl před požárem.

Zrušený domek

Domkař Šaroun prodal spáleniště hostinskému Pavlu Pokornému za 3.000 Kč, který zdivo odklidil a rozšířil si tak nádvoří.

Úraz při stavbě

Dne 21. března 1928 probořil se s klenutím a spadl ještě s jedním tesařem do světnice mistr tesařský Josef Vokřínek z Brtnice. Pádem zlomil si nohu a pohmoždil se v kotníkách. Po ošetření brtnickým lékařem byl odvezen do nemocnice v Jihlavě.

Přestavba hostince u Procházků

Příseka 1928 - hostinec u Procházků před přestavbou

V roce 1928 byl přestavěn též hostinec u Procházků číslo 7. Hostinská místnost byla zvýšena a rozšířena, všechny budovy opatřeny tvrdou krytinou, kůlna přestavěna v přímý směr s hlavní budovou. Při bourání nalezen sloupek se znakem pánů Křineckých, památka to z dob, kdy hostinec býval panským. Kámen se znakem byl vsazen do pilíře kůlny.Dne 6. září 1928 - Opětný požár v Přísece

Požár tento však díky pohotovosti hasičské, neboť před postiženými budovami jest požární hydrant, byl lokalizován pouze na chalupu Josefa Špendlíčka číslo 36 a stodolu a kůlnu rolníka Tomáše Hosa číslo 16. Škoda však ani zdaleka nedosahovala té výše, jak bylo v novinách uvedeno. Shořelé budovy z větší části kryty pojištěním. Pachatel nebyl zjištěn.

Jihlavské listy o požáru napsaly:

V Přísece u Jihlavy, která byla letos postižena katastrofálním požárem, chytila se v noci o půl jedné ráno v noci na 6. tohoto měsíce usedlost domkaře J.Špendlíka a shořela úplně do základů i s kůlnou a vší sklizní, chlévy a obytným stavením, přičemž zahynuly 2 krávy a 1 prase. Při tom zachvácena plameny i sousední stodola domkaře F.Hosa s kolnou, které rovněž shořely i se zásobami a hospodářskými stroji. Požár lokalizovali hasiči místní a pukličtí.
Škoda je udávána větší než 180.000 Kč. Dle vzniku požáru v kůlně se ihned hádalo na žhářství, takže na místo činu vypravila se četnická pátrací stanice a okresní velitel. Po obtížném vyšetřování byl skutečně pro podezření ze žhářství zatčen 55-ti letý nádeník Fr.Pěška, který spával ve shořelé kůlně a je možno, že dotyčné noci odhodil zápalku, když tam marně hledal svoji milenku, obecní chudou, s kterou, ač sám ženat, uvedené kolny používal. Dodán byl ke krajskému soudu.

Národní politika tolik pikantních zpráv neměla:

Není tomu dávno, co v Přísece u Jihlavy padlo téměř půl vesnice za oběť požáru a již ve čtvrtek v noci opět zhoubný živel navštívil tuto chudou vesničku. Tentokráte vznikl oheň na dolním konci vsi u domkaře Josefa Špendlíka ve stodole. Třebaže domácí lidé ihned zakročili, přece jen oheň rychle zachvátil i obytné stavení, kolnu a chlévy, jakož i vedlejší stodolu a kolny rolníka Fr.Hosa. Oheň nebylo v okolí vůbec viděti, neboť vesnička leží v údolí a proto se dostavil jen hasičský sbor z nedalekých Puklic, takže dva malé sbory zachránily vesnici před velkým požárem.
Špendlíkovi shořelo vedle všech budov také veškeré obilí, které měl ve stodole uloženo a ve chlévě, kam nikdo nemohl, zadusily se mu dvě krávy a uhořelo jedno prase. Tak utrpěl tento chalupník škodu, převyšující 120.000 Kč, kterou ani nemá krytou pojištěním. Hosovi shořela stodola s letošní sklizní obilí, ještě nevymláceného, kolny s nářadím a hospodářskými stroji, takže i on má škodu přes 50.000 Kč. Jest pouze částečně pojištěn.
Požár vznikl asi neopatrným zacházením se sirkami, v kterémžto směru jest četnictvem vyšetřován jeden venkovan, proti jemuž jest vážné podezření, že zapálil.

Oslava 10. výročí republiky československé

V předvečer 28. října byl uspořádán místní osvětovou komisí, obcí a hasičským sborem lampiónový průvod s hudbou po vesnici k lípě Svobody (pozn.: lípa stála do devadesátých let před prodejnou "U Jahose"), kde uvítal všechny přítomné starosta obce a za hasičstvo vzpomenul sázení a významu lípy Svobody Tomáš Bruzl. Odtud ubíral se průvod za hudby a zpěvu na Katovu Horu, kde byla pálena hranice. O době poroby československého národa, jeho bojích za svobodu a prvním desetiletí československé republiky promluvil řídící učitel Antonín Šána. Za pěkného počasí oslava se velmi zdařila a líbila, neboť jí bylo přítomno všechno žactvo a přes 300 občanů. Po slavnosti byl pořádán taneční věneček v hostinci "U Procházků".

Volby do okresního a zemského zastupitelstva

Dne 2. prosince byly konány volby do okresního a zemského zastupitelstva.