Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Rok 1924

Po předeslání popisu a nejstarší historie obce, k čemuž prameny jsem čerpal z knihy H.J.Pátka "Okresní hejtmanství jihlavské" a ze školní kroniky přísecké, po vylíčení poměrů ve zdejší obci za války světové a po ní, dle místních pamětníků, přistupuji k chronologickému vedení zápisů důležitých událostí, týkajících se zdejší obce od roku 1924.

Požár v Brtnici

Dne 7. června vypukl požár v Brtnici, jemuž padlo za oběť několik domů na náměstí. Požáru účastnilo se činně hasičstvo zdejší obce.

Národní slavnost v Jihlavě

Dne 9. června pořádány v Jihlavě národní slavnosti "Za českou Jihlavu", jichž se zúčastnilo 45 zdejších žáků na 2 ověnčených vozech a mnoho zdejších občanů. Vozy propůjčili zdejší rolníci zdarma.

Sbírka

Dne 11. listopadu odeslána sbírka na dětský den a sice: sbírka ve vsi 43 Kč, ve škole 32 Kč, ze zábav 27 Kč, celkem 102 Kč.

Přednáška

Dne 21. prosince místní osvětová komise na památku 500letého výročí smrti J.Žižky z Trocnova uspořádala ve škole pro občanstvo přednášku o době husitské a jejím významu. Přednesl Antonín Kožešník, správce školy v Uhřínovicích. Návštěva asi 50 osob.

Nový dům

Pan František Škrdla postavil si v Přísece nový domek číslo 54.