Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Stavba obecního vodovodu 1925 - 1927

Nedostatek vody v Přísece

Obec Příseka trpěla stálým nedostatkem vody, studny dávaly vody málo a některé i špatnou, takže většina hospodářů, zvláště v rocích suchých, musela dopravovati vodu z vesnického rybníka, která byla zdravotně závadná. Proto již v roce 1914 podán v obci návrh na vybudování vodovodu. Válkou světovou však znemožněno uskutečnění této myšlenky. Teprve po válce znovu přikročeno k realizování tohoto projektu.

Vypracování projektu vodovodu

Projekt vypracován byl moravským zemským stavebním úřadem v roce 1920 a v roce 1925, kdy oproti dřívější drahotě ceny značně poklesly, byl rozpočet jeho přepracován dle stávajících cen. Vodoprávně byl projekt schválen nálezem okresní správy politické v Jihlavě dne 25. května 1925.

Celkový náklad podniku dle rozpočtu obnášel 270.000 Kč. Zemský výbor povolil na vlastní náklad stavby 20% výnosem ze dne 22. srpna 1925. Ministerstvo zemědělství povolilo výnosem z 3. května 1926 předběžné zahájení stavby a výnosem 4. června 1926 udělilo státní příspěvek s dotací tohoto ministerstva ve výši 18% skutečného nákladu až do částky 48.600 Kč.

Veřejná soutěž

Jímání pramenů provedla obec ve vlastní režii v roce 1925, pod dozorem zemského stavebního úřadu, za řízení Františka Dienera, německého instalatéra z Jihlavy. Vlastní stavba byla vypsána veřejnou soutěží v březnu 1926 a byla zadána obcí firmě "První moravská továrna akc.spol. pro vodovody a pumpy", dříve "Kunz a Káš" v Hranicích. Firma tato dle ceny byla na pořadí třetí. Celkem se ucházelo 8 oferentů. Zadání stavby bylo schváleno zemským výborem moravským.

Vlastní stavba vodovodu

Stavba byla započata 3. července 1926 a skončena 3. září 1926 a byla prováděna pod dozorem zemského stavebního úřadu.

První sběrná jímka provedena byla pod zemí a druhá hlavní provedena místo navrženého akkumulatoru. Vodojem byl zvětšen dle podmínek výnosu ministerstva zemědělství z projektovaných 24 m3 na 50 m3 vody, čímž umožněna požární zásoba vody v reservoiru. Místo 3 výtokových stojanů byl proveden 1.

Kolaudace stavby vodovodu

Při technicko-ekonomické kolaudaci stavby obecního vodovodu dne 7. srpna 1927, jíž přítomni byli ing. Gustav Lettowský, zemský vrchní stavební rada a zemský kolaudátor, ing. B.Lacina, státní kolaudátor, ing. Dom.Rothröckl, zemský stavební rada a správce stavby, ing. Ječmínek, za firmu a zástupové obecního úřadu, zjištěn přítok 0.5 sl. při teplotě vody 9 st. C v jímce.


Konečná cena

Účet podnikatele činil269.691,60 Kč
Od tohoto obnosu nutno odečísti pro náklad k subvencování určený obnos za domovní přípojky25.466,86 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro subvencování z účtu firmy činí tedy obnos244.224,74 Kč
Účet obce, tj. práce provedené v režii obce a jiná vydání se stavbou spojená36.566,41 Kč
Na výkup pozemků pro vodojem a za poškozenou úrodu při stavbě2.000,00 Kč
Výlohy kolaudační apod.1.700,00 Kč
Výlohy stavebního dozoru2.500,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkový obnos k subvencování činí náklad286.991,15 Kč
Dle schváleného projektu činil náklad270.000,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takže se jeví překročení16.991,15 Kč

Toto překročení rozpočtu vysvětluje se zvětšením vodojemu a větším nákladem na výkop ve skále, což nebylo původně předvídáno.