Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Jak v okolí Příseky mizejí motýli

aneb
Mapování ohrožených druhů denních motýlů Brtnicka

(sběr terénních dat byl uskutečněn únor - září 2008)

Projekt byl zaměřen na terénní mapování výskytu denních motýlů v oblasti Brtnicka, které zahrnuje zhruba povodí říčky Brtnice a jeho blízké okolí. Pro tuto oblast je typické prolínání chladnomilných prvků a prvků teplomilných, pronikajících do území říčními údolími z moravských úvalů. Převažují zde kulturní až polopřirozené lesy, z nelesních biotopů má největší podíl orná půda případně intenzivně využívané travní porosty.

Z území sice existuje řada historických i soudobých údajů o výskytu denních motýlů, přesto toto entomologicky poměrně málo atraktivní území lze zařadit mezi velmi málo prozkoumané oblasti. Podrobný průzkum byl zatím realizován pouze na několika málo lokalitách. Hlavním zdrojem byla databáze síťového mapování Entomologického ústavu, sbírky muzea v Třebíči a případně další dostupné údaje (soukromé sbírky regionálních sběratelů). Bylo prováděno vlastní terénní mapování na předem vytipovaných lokalitách a také vyhledávání dalších přírodně cenných lokalit, ze kterých dosud nebyly dostupné žádné údaje o výskytu denních motýlů. Mapování bylo zaměřeno především na ohrožené a ubývající druhy s cílem ověřit jejich aktuální rozšíření v oblasti a odhadnout jejich početnost na lokalitách. V rámci projektu nebyli usmrcováni jedinci zvláště chráněných druhů, dokladový materiál k faunisticky významným nálezům bude uložen ve sbírkách muzea v Třebíči.

Podrobný průzkum byl v minulosti proveden pouze v přírodním parku údolí Brtnice a v okolí Číchova v polovině 90. let a přinesl celou řadu významných nálezů zejména teplomilných druhů pronikajících na Vysočinu údolím Jihlavy. Historické nálezy rovněž dokládají výskyt několika druhů vázaných na rašeliniště a mokřadní biotopy.

Intenzivní sběr terénních dat byl realizován v období únor-září 2008, dále byly využity údaje z let 2006-2007. Cílem mapování bylo pokrýt veškeré významné lokality denních motýlů ve sledovaném území ve všech vhodných typech přírodních i kulturních biotopů, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího plošného pokrytí území. Na nejvýznamnějších lokalitách byl průzkum intenzivnější a cílem bylo odhadnout početnost nejvýznamnějších druhů.

Analýza dostupných údajů o výskytu denních motýlů
v oblasti Brtnicka

Na základě výpisu z databáze denních motýlů bylo získáno celkem 549 záznamů o výskytu 96 druhů denních motýlů z období zhruba od roku 1950 do roku 2006. Většina údajů pochází ze severní části území z přírodního parku Údolí Brtnice, dále z okolí Číchova, Příseky a Puklic. Z ostatního území Brtnicka nejsou k dispozici prakticky žádné údaje. Největší množství údajů pochází z intenzivního průzkumu údolí Brtnice u Střížova a Přímělkova z poloviny 90. let.

Během terénního mapování v oblasti Brtnicka, které probíhalo v letech 2006-2008, bylo shromážděno 1181 záznamů o výskytu 68 druhů denních motýlů. Determinováno bylo přibližně 5700 jedinců. Největší množství údajů (988) bylo získáno v roce 2008 během realizace tohoto projektu.

Přehled zjištěných druhů motýlů
a charakteristika jejich výskytu ve sledované oblasti

Výskyt Ohniváčka černoskvrnného v okolí Příseky


Ohniváček černoskvrnný na Valdeku

Ohniváček černoskvrnný
(Lycaena dispar) - 15 záznamů, 14 lokalit.
Ve sledované oblasti byl zjištěn na řadě lokalit, zejména na vlhkých loukách a v mokřadech. Byl spatřen rovněž "Na Valdeku" v okolí Příseky a Komárovic . V roce 2008 byli početněji zjišťováni jedinci druhé generace.

Modrásek černolemý (Plebejus argus) - 1 záznam, 1 lokalita.
Mizející druh otevřených suchých narušovaných biotopů. Izolovaná populace druhu žije v prostoru bývalé vojenské střelnice mezi Vílancem a Popicemi nedaleko za hranicí sledované oblasti. Výskyt na této lokalitě byl potvrzen i v roce 2008. Jeden údaj z roku 2003 ze sledované oblasti pochází z okolí Příseky na severním okraji území, kde však během průzkumu nebyl druh pozorován.

Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) - 9 záznamů, 9 lokalit.
Hojný druh mezofilních luk a okrajů lesů. Ve sledované oblasti jde o vzácný druh nalézaný spíše jednotlivě na nejzachovalejších lučních biotopech. Dřívější údaje z údolí Brtnice a okolí Příseky nebyly během mapování potvrzeny.

Soumračník máčkový (Erynnis tages) - 3 záznamy, 2 lokality.
Xerofilní druh, ve sledované oblasti velmi vzácný. Zjištěn pouze na suchých trávnících v okolí obce Štěměchy. Starší údaje pocházejí zejména z údolí Brtnice u Střížova a okolí Příseky, kde však druh nebyl během průzkumu zjištěn.

Soumračník čárkovaný (Hesperia comma) - 2 záznamy, 1 lokalita.
Xerofilní druh, ve sledované oblasti velmi vzácný. Populace čítající jen několik jedinců byla zjištěna na lokalitě Vrchy u Štěměch. Několik starších údajů pochází také z údolí říčky Brtnice u Střížova a také u Příseky. Jeho výskyt na xerotermních biotopech v údolí Jihlavy a údolí Brtnice je pravděpodobný.

Modrásek pumpavový (Aricia artaxerxes) - vyhynulý.
Jeden údaj z okolí z okolí Příseky pochází z období 1950-1980. Velmi pravděpodobně tento druh na Vysočině zcela vymizel.

Modrásek východní (Pseudophilotes vicrama) - vyhynulý.
Poslední údaje o výskytu druhu pocházejí z konce 90. let z údolí Brtnice u Střížova a z roku 2002 od Příseky. Vzhledem k rychlé degradaci většiny vhodných biotopů druh v této oblasti zřejmě vymřel.

Perleťovec maceškový (Argynnis niobe) - vyhynulý.
Starší údaj z okolí Příseky je jediným dokladem o výskytu tohoto vymírajícího druhu ve sledované oblasti i na celé Vysočině, kde již zcela vymizel.

Závěry

Mapování denních motýlů v oblasti Brtnicka přineslo poznatky o recentním výskytu celkem 68 druhů denních motýlů. Dohromady s literárními údaji a nepublikovanými údaji z databáze Entomologického ústavu byl prokázán výskyt 95 druhů.

Mezi lokálně vymřelé bylo zařazeno celkem 18 druhů motýlů, dalších minimálně 10 druhů má k vymření velmi blízko. Většinou se jedná o druhy s vazbou na xerotermní stanoviště, která patří ve sledované oblasti k nejohroženějším.

V území se projevuje značná degradace mnoha typů druhově bohatých travnatých biotopů, dříve extenzivně využívaných k pastvě nebo sklizni sena. Na těchto plochách, které nepřinášejí ekonomický užitek, se dnes projevuje degradace vlivem zarůstání expanzivními druhy trav, křovinami nebo dokonce záměrným zalesňováním. Intenzivně využívané travní porosty neskýtají vlivem zcela nevhodného obhospodařování podmínky pro život denních motýlů.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody - Ochrana biodiverzity 2008 - Národní program ČSOP, leden 2009 - http://www.chaloupky.cz/

Zpravodajství