Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Plánovaná rekonstrukce silnice
Příseka - Brtnice (II. úsek)

Rekonstrukce silnice II/405
Jihlava - Třebíč (II. etapa)

Zahájení stavby: 2008

Dokončení stavby: 2010


Realizace a očekávaný průběh výstavby

Podle charakteru a funkčního využití je posuzovaný ÚSEK PŘÍSEKA-BRTNICE liniovou dopravní stavbou malého rozsahu, jejímž účelem je rekonstrukce nevyhovujících technických parametru stávající silnice II/405 v délce 2,353 km.

Začátek rekonstrukce silnice je za obcí Příseka na km 6,960 (Rezkův vršek). Trasa je ukončena a napojena na stávající trasu v km 9,313 před Brtnicí (čerpací stanice Slovnaft). Výškové vedení trasy řeší nevyhovující výškové parametry stávající silnice, které svými výškovými poloměry nezajišťují rozhled pro předjíždění ani kritéria rozhledu pro zastavení tak, aby byl zajištěn dostatečně vysoký jízdní komfort na trase.

Rekonstrukce Jihlava-Třebíč

Trasa rekonstrukce je navržena v maximálně možném rozsahu po trase stávající silnice a protíná katastrální území Příseka, Uhřínovice a Brtnice. Pro realizaci výstavby posuzovaného záměru ÚSEK PŘÍSEKA-BRTNICE je nejvýznamnějším vlivem požadavek na trvalý zábor půdy potřebné k rozšíření silnice.

Vlastní období rekonstrukce silnice bude vyžadovat vysoké nároky na potřebu stavebních materiálu a surovin (náspy tělesa silnice, vozovka silnice apod.), které budou zajištěny dovozem z okolních dobývacích prostorů nebo mezideponie a výroben. Výstavba bude prováděna za uzavírek jednotlivých úseků silnice II/405, proto v tomto období dojde k omezení obslužnosti území v okolí trasy prováděné rekonstrukce.

Silnice tvoří dopravní spojnici mezi městy Jihlava a Třebíč a zajišťuje jednak dopravní spojení těchto sídelních aglomerací a jednak umožňuje dopravní obslužnost menších sídel v okolí její na trasy. Potřeba rekonstrukce je dána jejími nevyhovujícími technickými parametry.

Stávající trasa silnice vykazuje četné dopravní závady, které se s narůstajícím dopravním zatížením prohlubují např.:
- nevyhovují směrové poloměry s ohledem na návrhovou rychlost
- nevyhovující výškové vedení trasy, výškové poloměry nezajišťují rozhled pro předjíždění ani kritéria rozhledu pro zastavení
- šírkové uspořádání nevyhovuje požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu, stávajícím a výhledovým intenzitám dopravy

Na přiložených výkresech situace stavby I. etapy a II. etapy je dokladováno vedení trasy po rekonstrukci silnice II/405 i trasy stávající silnice dotčeným územím mezi obcemi Příseka a Brtnice.

Rekonstrukce Jihlava-Třebíč
Rekonstrukce Jihlava-Třebíč

Odklon dopravy a etapy výstavby

Realizace rekonstrukce silnice v II. úseku Příseka - Brtnice vyvolá požadavky na změny organizace obslužné dopravy a částečné omezení obslužnosti území, z toho důvodu je stavba rozdělena do dvou etap.

Pro tranzitní dopravu bude po celou dobu výstavby vedena obousměrně objízdná trasa z Jihlavy po silnici I/38 až do Stonařova a dále po silnicích II/403 a II/402 (přes Kněžice) směrem na Třebíč. Budoucím staveništěm a místy navržených objízdných tras bude provoz umožněn pouze dopravní obsluze zajištující zásobování a infrastrukturu okolních obcí a dále pro osobní automobily občanů žijících v těchto obcích.

První etapa je navržena mezi km 7,970 - 9,273, předpokládá realizaci rekonstrukce silnice v rozsahu mezi křižovatkami se silnicemi III/4054 a II/404. Úsek mezi Uřínovicemi a Přísekou a rovněž úsek mezi Uhřínovicemi a Komárovicemi bude po dobu realizace prvního úseku průjezdný.

Druhá etapa je navržena v rozsahu km 6,960 - 7,970, kde se předpokládá realizace za úplné uzavírky se zachováním výše uvedených objízdných tras. Realizace křižovatky na Uhřínovice bude součástí tohoto úseku a doprava bude zachována pro průjezd na Komárovice a následně již po zrealizovaném prvním úseku Uhřínovice - Brtnice.

Stávající hustota dopravy a její nárůst

Údaje intenzity dopravy- sčítání RSD ČR - silnice č.II/405 - stav v roce 2005
TranzitOsobníMotorkyCelkemÚsek
7342962153711Úsek I. - Jihlava-k.z. po zaús.404 od Komárovic
9223453234398Úsek II. - Zaús.404 od Komárovic po zaús.do 403 v Brtnici

Odhad stanovení intenzit provozu
na silnici II/405 - ADIAS
ÚsekDruh vozidel20102015202020252030
Jihlava
Úsek I.
Osobní35003800400041004300
Těžká900900100010001000
Celkem44004700500051005300
Brtnice
Úsek II.
Osobní39004300450046004800
Těžká11001200120012001200
Celkem50005500570058006000

--- Zdroj: Společnost ENVING s.r.o., pro Kraj Vysočina - leden 2007 ---


Zpravodajství