Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Silnice na Příseku se napřímí a vznikne na ní nový most

Silnici II/405, spojující Jihlavu a Třebíč - dvě největší města Vysočiny, čekají zásadní změny. Na trasu z Jihlavy až k Červené Hospodě je zpracována technická studie řešící po úsecích rekonstrukci silnice převážně ve stávající trase s výjimkou obchvatů některých obcí a výjezdu z Jihlavy ve stoupání na kopec Kolíbl. Stavba úseku Jihlava - Příseka je první stavbou zpracovanou v souladu s touto studií a připravovanou k realizaci. Radní kraje v úterý schválili zadání nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele této stavby. O dalších podrobnostech projektu jsme hovořili s ing. Hanou Strnadovou, vedoucí investičního oddělení majetkového odboru Krajského úřadu kraje Vysočina:

"Stav silnice nevyhovuje současným požadavkům na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Projekt řeší, aby silnice II. třídy měla technické parametry silnice II. třídy, které nyní v řadě faktorů nemá. Stávající trasa má v celé délce nedostatečné šířkové uspořádání, kryt vykazuje značné nerovnosti a nevyhovující je i výškové a směrové vedení trasy. Například v úseku Na Pančavě je stoupání, které neodpovídá parametrům. Minimální parametry jsou šest procent stoupání, tam bylo kolem osmi procent. Stejně tak směrový oblouk odbočkou na obec Puklice neodpovídá parametrům silnice II. třídy. Toto všechno projekt řeší a nová stavba bude obsahovat."

Mohla byste být konkrétní a popsat, kudy silnice povede a jak se bude řešit změna nivelety?

"Začátek úseku chystané rekonstrukce je navržen na stávající trase silnice na Pančavě. Stoupání, které se v novém úseku plánuje, bude 6,5 procenta a ve směru od Jihlavy bude doplněno o jízdní pruh pro pomalá vozidla. Zhruba po jednom kilometru se trasa odklání od stávající a bude vedena západním směrem na vrchol Kolíblu, kde obchází samotu. Silnice se bude napřimovat, bude se snižovat niveleta. Bude tam zhruba 200 metrů dlouhý zářez a až za samotu silnice povede v nové trase. Tam se potom bude vracet do stávající trasy, která se bude rozšiřovat na šířkové parametry 9,5 metru. Bude se provádět nová konstrukce vozovky. Dále půjdeme po stávající trase až téměř na konec lesa směrem k obci Příseka. V zatáčce na konci lesa bude navazovat zhruba 140 metrů dlouhý most přes údolí, kde se silnice bude napřimovat.
Most jsme zvolili kvůli tomu, že louka pod zatáčkou je chráněnou lokalitou, nebo zde rostou ohrožené a chráněné druhy flóry. Kvůli tomu, abychom ji nezničili tím, že zde uděláme násyp, nebo ani zde není únosné podloží, byla zvolena tato varianta. Most zatáčku napřímí a přitom ochrání louku, na níž zůstanou všechny vlhkostní poměry, které by se valem zlikvidovaly. Za lesem asi po 300 metrech rekonstrukce silnice v této etapě končí. Končí přesně v místě, kde podle studie máme plánovaný navazující obchvat obce Příseka."

Jak bude řešeno napojení na silnici III. třídy, která vede do obcí Studénky a Puklice?

"Napojení se výrazně nezmění, povede po stávající silnici dolů směrem k Jihlavě, pouze se jen protáhne stávající silnice III. třídy až k nové trase opravované silnice II/405. Pokud jde o druhou část ve směru od Puklic nahoru směrem na Třebíč, tam se to území zrekultivuje a část stávající silnice bude zrušená. Samota bude mít své vlastní napojení na silnici II/ 405."

Vyřeší nová silnice potíže, které se na silnici objevují pravidelně v zimním období - závěje, sněhové jazyky?

"Zimní údržba může být i po rekonstrukci a rozšíření silnice znovu složitá. Zabývali jsme se tím, že tam budou ponechány trvalé sněhové zábrany. Silnice bude sice nová a bude mít šířkové parametry silnice II. třídy, ale potíže se sněhem a závějemi v zimě mohou nastat, tomu se nedá zabránit. Nejohroženější úsek zůstává kolem Kolíblu. Nicméně, je potřeba si uvědomit, že jeden, dva nebo tři dny může vzniknout kalamita a její odstranění jejích následků může trvat déle a může zkomplikovat řidičům život. Může nastat situace, že údržba a průjezd budou v nějakém časově omezeném období horší. Zabývali jsme se tím velmi důkladně, ale abychom takové situaci dokázali předejít nebo jí zcela zabránili, to by bylo ekonomicky příliš nákladné a celá stavba by se výrazně prodražila. Těch několik dní, kdy se může průjezd zhoršit, jsou přijatelnější, než neúměrně vysoké náklady."

Rozšíření silnice představovalo také proces s výkupem pozemků. Jak jste daleko?

"Výkupy pozemků zahajujeme, geometrický plán je hotov, máme vyhotoveny první smlouvy, celá stavba se dotýká celkem pěti katastrálních území. Koncem týdne bychom chtěli podepsat první smlouvy, abychom mohli nechat zapsat první geometrické plány. Se všemi lidmi jsme jednali, máme od všech předběžné souhlasy, takže věřím, že při podpisu smluv se neobjeví žádné nepředvídané překážky."

Kdy by mohly být na této první etapě zahájeny stavební práce?

"Když se povede administrativně všechno včas zvládnout, výběrové řízení proběhne podle harmonogramu, podaří se uzavřít s vybraným zhotovitelem smlouva o dílo, tak by se mohlo začít v polovině listopadu letošního roku. Bude se skrývat ornice a my ji potřebujeme někam uložit. Toto období je velmi příhodné k tomu, abychom ji mohli uložit někam na pole, která nebudou oseta."

Bude se tato stavba provádět za běžného provozu, nebo bude silnice uzavřena?

"Řešení dopravy v průběhu stavby bude záležet na upřesnění postupu prací s vybraným zhotovitelem, ale řeknu vám naši představu. V první etapě budou zahájeny práce na nové trase části silnice na Kolíbl a stavba mostu. Stavební práce se vůbec nijak nedotknou stávající trasy silnice, takže by žádné problémy kromě výjezdů a vjezdu na staveniště neměly vzniknout. Ve druhé etapě by se stavba dotkla stávající trasy, kdy se bude dělat stoupací pruh, ale jezdilo by se po jednom pruhu a na semafory. Pak by se přecházelo na další část, která povede úplně po stávající silnici. Tam bude silnice uzavřena a doprava se povede po objízdné trase. Samozřejmě při takto rozsáhlé stavbě určitě nastanou situace, které povedou k dočasnému zhoršení dopravní situace v této oblasti."

Jihlavské listy, Dana ČÍRTKOVÁ, 29. července 2005


Zpravodajství