Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Doplnění farmy Příseka o novou stáj
pro 360 ks dojnic

Realizace - podzim 2006

Severně až severovýchodně od zástavby obce Příseka je vybudován a provozován zemědělský areál AGRO, družstva vlastníků Puklice, ve kterém je umístěno mimo jiné i několik stájí pro skot - stáj kravína pro 93 krav - stelivová volná stáj, stáj kravína pro 257 krav - stelivová volná stáj, odchovna jalovic pro 90 kusů - volná stelivová stáj, teletník 100 telat v rostlinné výživě - volná stelivová stáj a 50 míst pro telata v mléčné výživě v boudách. Vydáno je stavební povolení na stáj pro 108 telat v mléčné výživě a stáj pro 216 telat v rostlinné výživě. V areálu jsou vybudovány další objekty - skladovací hnojiště o ploše cca 3000 m2, silážní žlaby s kapacitou 7 400 m3, nadzemní skladovací nádrže typu Vítkovice na hnojůvku a odpadní vody z dojírny s mléčnicí s kapacitou 1300 m3, seník a další skladovací objekty potřebné pro provoz nové stáje.

Záměrem je doplnit stájovou kapacitu o novou produkční stáj pro 360 dojnic a tuto stáj provozně navázat na již vybudované stájové kapacity a vybudovanou dojírnu s mléčnicí. Jedná se tedy o významnou změnu ve stávajícím zemědělském areálu.

Stáj bude umístěna v místě původně určeném pro již povolené stáje pro telata, které realizovány nebudou. Následně bude využit stávající objekt odchovny mladého dobytka pro ustájení 200 telat v mléčné a rostlinné výživě a zrušen stávající teletník, který je umístěn nejblíže k zástavbě obce a je stavebně dožívající. Odchov jalovic bude na středisku Příseka zrušen (nebo bude využito části stájové kapacity stávajících stájí). Proti stávajícímu stavu 571,7 dobytčích jednotek (dále jen DJ) dojde ke zvýšení stavů skotu na 824 DJ.

Kapacita po realizaci záměru

A. Nová stáj pro dojnice - volná boxová stelivová stáj s vyklízením hnoje na stávající hnojiště u stáje, kapacita stáje 360 dojnic v I. a II. laktaci při PŽH 550 kg - 396 DJ

B. - Stávající stáj pro 93 dojnic - volná stelivová stáj s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje - kapacita 93 ks krav PŽH 550 kg - 102,3 DJ

C. - Stávající stáj pro 257 dojnic - volná stelivová stáj s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje - kapacita 257 ks krav PŽH 550 kg - 282,7 DJ

D. - Teletník pro 200 telat (100 telat v MV a 100 telat v RV) stelivová stáj s hnojištěm

CELKEM VÝHLED 710 KRAV A 200 TELAT, TJ. 824 DJ

(Pozn.aut.: DJ = dobytčí jednotka = 500 kg hmotnosti)

Tento stav je nižší než konečný stav uváděný v rozhodnutí o vyhlášení ochr. pásma z roku 1985.

Řešení stáje
Příseka - OP
Nově navržené hranice ochranného pásma zemědělského areálu Příseka.
Příseka - rozptylová studie
Rozptylová studie - denní maxima (24 hod)
Příseka - rozptylová studie
Rozptylová studie - absolutní krátkodobé maxima

Nová stáj pro 360 produkčních krav je navržena jako volná boxová stelivová - s přirozeným větráním stáje. Stáj půdorysných rozměrů 32,6 x 87,0 m bude realizována se sedlovou střechou, v níž bude upravena hřebenová větrací štěrbina a prosvětlovací pásy kolmo na hřeben střechy. Podélné stěny budou do výše 1,5 m vyzděny (opláštěny) a dále opatřeny protiprůvanovými clonami se svinovacími závěsy. Stáj je řešena jako podélně průjezdná s nepropustnou izolovanou podlahou. Ustájení volné boxové s vyklízením hnoje mobilním prostředkem na manipulační plochu v čele stáje a dále na stávající hnojiště. Pro kontaminované dešťové vody z hnojné koncovky, odpadní vody z dojírny s mléčnicí jsou vybudovány dvě nadzemní skladovací nádrže typu Vítkovice s železobetonovou předsazenou čerpací jímkou a stavebně zabezpečenou výdejní plochou. Hnojiště i nádrže na hnojůvku jsou dimenzovány pro skladování po dobu 6 měsíců.

Stáj bude propojena zakrytým přiháněcím koridorem s dojírnou. V areálu bude vybudován kafilerní box, který bude využíván i pro novou stáj. Nová stáj bude umístěna plně na nezemědělské půdě, dnes využívané jako manipulační plocha. Záměr si tedy nevyžádá zábor zemědělské půdy.

Nejvýznamnější vlivy na území budou mít pachové látky a emitovaný amoniak ze stájí. Produkce amoniaku se oproti stávajícímu stavu zvýší a tyto škodliviny (hlavně pachové látky) limitují rozsah ochranného pásma. Pro stávající areál je vyhlášeno ochranné pásmo formou kruhu. Je zpracován nový návrh ochranného pásma areálu, který postižené území vymezuje přesněji a prokazuje, že realizace záměru je možná bez zhoršení situace v zástavbě obce. Pro realizaci záměru bylo třeba stanovit nové ochranné pásmo.

Obec Příseka nemá schválený územní plán, umístění není v rozporu se zájmy obce a stavebního úřadu. Nové ochranné pásmo pak prokazuje, že stávající vyhlášené ochranné pásmo je většího rozsahu než ochranné pásmo nutné pro řešené stájové kapacity včetně stáje jiného provozovatele v sousedství a nezasahuje do chráněné zástavby obce ani rezervních ploch pro bytovou zástavbu.

Narušení krajinného rázu bude minimální a bude kompenzováno ozeleněním areálu po jeho hranici. Stájí nebude významně dotčena fauna ani flóra a nevyžádá si kácení vzrostlé zeleně. Bude realizováno doplnění ozelenění celého zemědělského areálu.

Zdroj: "Dokumentace EIA"

Příseka - kravín pro 360 dojnic

Příseka - kravín pro 360 dojnic

Příseka - kravín pro 360 dojnic

Příseka - kravín pro 360 dojnic

Příseka - kravín pro 360 dojnic

Příseka - kravín pro 360 dojnic

Zpravodajství